Ενημέρωση γονέων

Το σπουδαστήριό μας φροντίζει να ενημερώνει τακτικά τους γονείς των μαθητών μας για το πρόγραμμα μελέτης και εμπέδωσης της διδακτέας ύλης, την πρόοδο των μαθητών μας με βαθμολογίες προφορικών και γραπτών επιδόσεων και τυχόν παρατηρήσεις, που αφορούν στη συμπεριφορά ή την ψυχολογία τους. Η ενημέρωση των γονέων παραγματοιποιείται τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και με δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων 3 φορές το χρόνο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφές ή πληροφορίες.